Ssu-ma Kuang

髙梧谷口險阻之要宜先守之而奪其水彼既窮渇可

以坐制如以為逺伊吾闗亦可拒也度此二阨雖有子

房之䇿無所施矣熈弗聽美水令犍為張統謂熙曰今

闗中大亂京師存亡不可知吕光之來其志難測將軍

何以拒之熙曰憂之未知所出統曰光智略過人今擁

思歸之士乘戰勝之氣其鋒未易當也將軍世受大恩

忠誠夙著立勲王室宜在今日行唐公洛上之從弟勇

冠一時為將軍計莫若奉為盟主以收衆望推忠義以

帥羣豪則光雖至不敢有異心也資其精鋭東兼毛興

連王統楊璧合四州之衆掃𠒋逆寧王室此桓文之舉

也熈又弗聽殺洛于西海光聞楊翰之謀懼不敢進在

–司馬光, <資治通鑑>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *